ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ภารกิจกิจ
เทศบาลตำบลแม่ยมมีอำนาจหน้าดังต่อไปนี้

                  1. แผนงานด้านการศึกษา
                  2. แผนงานป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                                    2.1. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                    2.2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                   3. แผนงานด้านสาธารณสุข
                   4. แผนงานด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
                   5. แผนงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และรายได้
                  6. แผนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
                  7. แผนงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
                   8. แผนงานด้านการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                   9. แผนงานด้านการพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลแม่ยม
                   10. แผนงานด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร
                   11. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
185,617   
KC inventive co.,ltd. © 2016