ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
การประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) รอบ 6 เดือน
ประกาศการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยม
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลแม่ยม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ยม
ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กรณีการขอรับสนับสนุนงบประมาณขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วง หมู่ที่ 5
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งวงจรปิด (CCTV)ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศราคากลางโครงขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ เทอม 1/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยปู่ฮ้อย บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านดง หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ข้ามห้วย บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบอน หมู่ที่ ๗
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ ๘
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 -2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยผักหละ บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑๕
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กแล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก บ้านหมุ้น หมู่ที่ ๑๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหมุ้น หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมุ้น หมู่ที่ ๑๔
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2557
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวงระบบท่อส่งน้ำใต้ดินเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล. บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตำบลแม่ยม
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลแม่ยม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานจ้างตามภารกิจ
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เทศบาลตำบลแม่ยม
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554) เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการให้บริการประชาชน
เรื่อง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
202,851   
KC inventive co.,ltd. © 2016