ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรมสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศอำเภอปง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสถาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ี ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ผลประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๓
หลักเกณฑ์การเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๓
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
105,930   
KC inventive co.,ltd. © 2016