ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ยมช่วยทำกระทงให้เด็กๆ ไปลอยตามประเพณี
กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ยมช่วยทำกระทงให้เด็กๆ ไปลอยตามประเพณี

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน 2560 ( วันที่ 24 สิงหาคม 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน 2560 ( วันที่ 24 สิงหาคม 2560)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
เทศบาลตำบลแม่ยมประชุมประชาคมรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝายสบทราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560)
เทศบาลตำบลแม่ยมประชุมประชาคมรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝายสบทราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560)
โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะ
โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมงานทรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมงานทรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยมมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยมมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560)
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอ็ดส์ (เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอ็ดส์ (เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)
ทต.แม่ยม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off Phayao Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดพะเยา
ทต.แม่ยม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off Phayao Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดพะเยา
วันท้องถิ่นไทย ทต.แม่ยม ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560)
วันท้องถิ่นไทย ทต.แม่ยม ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560)
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2560
โครงการสตรีไทยใส่ใจคุณธรรมสู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560)
โครงการสตรีไทยใส่ใจคุณธรรมสู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยวชน/ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยวชน/ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
กิจกรรมปั่นจักยาน Bike For Dad
กิจกรรมปั่นจักยาน Bike For Dad
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558
กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดอำเภอปง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบผ้าห่มกันหนาวฯ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดอำเภอปง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบผ้าห่มกันหนาวฯ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ปลูกหญ้าแฝกเชิงอนุรักษ์" สู่ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘
12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลตำบลแม่ยมจัดงานวันแม่แห่งชาติ
นายอำเภอปงเป็นประธานการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ทต.แม่ยมร่วมกับ กศน. , โรงเรียนบ้านบอนและประชาชนในพื้นที่ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดบ้านบอน
อบรมแกนนำเยาวชนร่วมใจห่างไกลยาเสพติดและปฎิเสธเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
จัดฝึกอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ร่วมกับ อบจ.ซ่อมถนน บ้านบอน-ดอนชัย
กิจกรรมวันสตรี 2556
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
กิจกรรม สิงหาคม - กันยายน 2555
กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)
เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
กิจกรรมงานวันสตรีแห่งชาติ ทต.แม่ยม 2555
กิจกรรมงานวันเด็ก ปรจำปี 2555
ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอปง ผู้บริหารและกำนันผู้ใหญ่บ้าน
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2554
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
งานแข่งเรือประจำปี 2553 ครั้งที่ 4
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2553
พิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
แจ้งเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553 (เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553)
ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2553)
ประชุมเวทีสร้างความเข้าใจ การจัดสวัสดิการชุมชน ณ ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553)
ฝึกทบทวน อปพร. และ สตบ. (เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553)
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
146,387   
KC inventive co.,ltd. © 2016