ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
กระดานสนทนา
 
Adobe Acrobat Reader
E-Mail
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกัน และปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ
งานป้องกัน
วันสตรี 2555
 
130219
13 กุมภาพันธ์ 2559
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือมอบอำนาจสำหรับขอรับการสงเคราะห์เิงินเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์   
แบบคำขอรับการสงเคราะห์   
แบบขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ   
หนังสือมอบอำนาจ   
แบบขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
แบบแจ้งการฆ่าสัตว์   
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ   
แบบฟอร์มแบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง   
แบบฟอร์มแบบคำขอรับใบอนุญาต   
แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด   
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค   
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
แบบสอบถามความพึงพอใจ   
 
 
มุมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
ภูมิพะเยา รักแผ่นดิน
ปงพิทักษ์ รักแผ่นดิน
นามพะเยา
fac
เทศบาลตำบลปง
เทศบาลตำบลงิม
องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
องค์การบริหารส่วนตำบลควร
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น