คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล : หัวหน้าสำนักปลัด
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมเกียรติ สุขมา : บุคลากร
นายสมเกียรติ สุขมา
บุคลากร
นายสมพงษ์ ยศโสทร : นิติกร
นายสมพงษ์ ยศโสทร
นิติกร
ว่าง : นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นายกมลชัย ปันติ : นักพัฒนาชุมชน
นายกมลชัย ปันติ
นักพัฒนาชุมชน
นางปริยากร จิตอารีย์ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปริยากร จิตอารีย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิรันดร์ จำรัส : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันดร์ จำรัส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวมาลัย สายอุด : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมาลัย สายอุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยา นาปรัง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกัลยา นาปรัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศักดิ์ เพิ่มพูน : นักการภารโรง
นายศักดิ์ เพิ่มพูน
นักการภารโรง
นายเอนก ไชยจำเริญ : คนงานทั่วไป
นายเอนก ไชยจำเริญ
คนงานทั่วไป
นายสุริยา  กาวิละ : พนักงานสูบน้ำบ้านม่วง
นายสุริยา กาวิละ
พนักงานสูบน้ำบ้านม่วง
นางสายฝน ปิมแปง : ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายฝน ปิมแปง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขวัญเรือน คำใหญ่ : ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขวัญเรือน คำใหญ่
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยา ดวงทิพย์ : ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยา ดวงทิพย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิภารัตน์  สุวรรณมาศ : ผู้ดูแลเด็ก
นางวิภารัตน์ สุวรรณมาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน เชียงพรม : ผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน เชียงพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางภาวนันทร์ จันมณี : ผู้ดูแลเด็ก
นางภาวนันทร์ จันมณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุภาพักตร์ ใจสระ : ผู้ดูแลเด็ก
นางยุภาพักตร์ ใจสระ
ผู้ดูแลเด็ก