คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง
นางชีวารัตน์   กำทองทวีสวัสดิ์ : หัวหน้ากองคลัง
นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์
หัวหน้ากองคลัง
นางสาวธิดารัตน์  ปันทะวงค์ : นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวธิดารัตน์ ปันทะวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุพรรณี  เตชะแก้ว : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรรณี เตชะแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายวีระชัย  บุญทา : นักวิชาการพัสดุ
นายวีระชัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุ
นางนงเยาว์   ยาวีละ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางนงเยาว์ ยาวีละ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางบัวลอย  ใจเย็น : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางบัวลอย ใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางวิยะดา  อุทธิยัง : ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิยะดา อุทธิยัง
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ