ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือประชาชน/คู่มือปฏิบัติงาน
 
คู่มือปฏิบัติงาน
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คัมภีร์วินัยมืออาชีพ
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมุลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยม
คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติ งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
ัขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การติดต่อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนกลาง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
คู่มือการใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563)
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดกงาน
คู่มือค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อปท.
คู่มือปฏิบัติงานเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานสภาเทศบาล
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
415,799   
KC inventive co.,ltd. © 2016