ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือประชาชน/คู่มือปฏิบัติงาน
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม
หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยม
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ยม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลแม่ยม
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
415,799   
KC inventive co.,ltd. © 2016