Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
สถิติการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ กระบวนงาน เดือน
ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ - - - - - -            
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร - - - - - -            
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - - - - - -            
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - - - - - -            
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - - - - -            
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - - - - -              
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ - - - - - -            
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป - - - - - -            
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล - - - - - -            
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ - - - - - -            
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล - - - - - -            
12 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 - - - - - -            
13 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - - - - - -            
14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - - - - - -            
15 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - - - - -            
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 - 3 3 12 18            
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ - - - - - -            
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล - - - - - -            
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ - - - - - -            
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป - - - - - -            
 

 

ลำดับที่ กระบวนงาน เดือน
ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66  มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล - - - - - -            
22 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน - - - - - -            
23 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ - - - - - -            
24 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) - - - - - -            
25 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - -            
26 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) - - - - - -            
27 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) - - - - - -            
28 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - -            
29 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - -            
30 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร - - - 4 11 24            
31 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 1 2 - 1 2 3            
32 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร - - - - - -            
33 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ - - - - - -            
34 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง - - - - - -            
35 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 - - - - - -            
36 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 - - - - - -            
37 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 - - - - - -            
38 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 - - - - - -            
39 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ - - - - - -            
40 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ - - - - - -            
 ลำดับที่ กระบวนงาน เดือน
ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66  มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
40 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ - - - - - -            
41 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา - - - 2 - 1            
42 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า - - - - - -            
43 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ - - - - - -            
44 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา - - - - - -            
45 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด - - - - - -            
46 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า - - - - - -            
47 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ - - - - - -            
48 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา - - - - - -            
49 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด - - - - - -            
50 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า - - - - - -            
51 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน - - - - - -            
52 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - - - - - -            
53 การแจ้งขุดดิน - - - - - -            
54 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - - - - - -            
55 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - - - - - -            
56 การแจ้งถมดิน - - - - - -            
57 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ - - - - - -            
58 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 - - - - - -            
59 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี - - - - - -            
60 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี - - - - - -            
61 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - - - - -            
62 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - -            
63 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 1 - - - 2 1            
64 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 92 - - - - -            
65 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ - - - - - -            
66 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) - - - - - -            
67 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) - - - - - -            
68 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน - - - - - -            
69 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน - - - - - -            
70 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) - - - - - -            
71 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) - - - - - -            
72 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) - - - - - -            
73 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน - - - - - -            
74 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป - - - - - -            
75 การรับชำระภาษีป้าย - - - 2 5 11            
76 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ - - - - - -            
77 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง - - - - - -            
78 การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยม - 1 - - - -            
79 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2 2 1 1 2 1            
80 การขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 8 2 3 2 1 -            
81 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - - - - - -            
82 แจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทาง 10 6 9 2 9 11            
83 ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 1 1 - - 1 1            
84 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - -            
 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม