ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติ
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุุจริตและประพฤมิชอบ
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ประจำเปี 2565

เดือน เรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(เรื่อง)
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
(เรื่อง)
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ
(เรื่อง)
หมายเหตุ
 
ตุลาคม 2564 - - - ไม่มี
พฤศจิกายน 2564 - - - ไม่มี
ธันวาคม 2564 - - - ไม่มี
มกราคม 2565 - - - ไม่มี
กุมภาพันธ์ 2565 - - - ไม่มี
มีนาคม 2565 - - - ไม่มี
เมษายน 2565        
พฤษภาคม 2565        
มิถุนายน 2565        
กรกฎาคม 2565        
สิงหาคม 2565        
กันยาน 2565        
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,462   
KC inventive co.,ltd. © 2016