Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
หาดน้ำดัง 2566
หาดน้ำดัง เป็นหาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นเกาะแก่งกลางลำแม่น้ำยมมีลักษณะเป็นโขดหินผา  อยู่ตามลำแม่น้ำเวลาน้ำไหลผ่าน  จึงทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่า “หาดน้ำดัง”
    หาดน้ำดังตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา บนถนน ปง - เชียงม่วน และเดินทางจากถนนสายหลักเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอปงประมาณ 15 กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของลำน้ำยมอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ยม"
    หาดน้ำดัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงประมาณเดือน มีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี  นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูลและปริมาณของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางมาหาดน้ำดัง เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการนั่งพักผ่อนสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และไม่มีสถานที่จอดรถสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน "หาดน้ำดัง" ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย และให้การเดินทางมายัง "หาดน้ำดัง" เพื่อศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และวิธีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้า ศึกษา ชื่นชม ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม