ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข้อมูลเทศบาล
 
ข้อมูลทั่วไป
 
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมืองงามลือเลื่องดอยบุษราคัม
 
 

พระธาตุดอยหยวกคู่เมืองนามลือเลี่อง ภูลังกา รักษ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ถ้ำผาตั้งตระการตา ตาดซาววางามล้ำเลิศแหล่งกำเนิดแม่น้ำยม
 

ตำบลปงน่าอยู่
ความรู้ก้าวหน้า
พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่ยม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน-
ตำบลปง  ตามประกาศลงวันที่    23    เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2540   และ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ยม   ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2552   มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วย
                                1.   หมู่ที่  1                                          บ้านห้วยสิงห์
                                2.   หมู่ที่  2                                          บ้านค่าไพบูลย์
                                3.   หมู่ที่  5                                          บ้านม่วง
                                4.   หมู่ที่  7                                          บ้านบอน
                                5.   หมู่ที่  8                                          บ้านร้องเอี่ยน
                                6.   หมู่ที่  10                                        บ้านแม่จั๊วะ
                                7.   หมู่ที่  12                                        บ้านต้อง
                                8.   หมู่ที่  13                                        บ้านดง
                                9.   หมู่ที่  14                                        บ้านหมุ้น
                                10. หมู่ที่  15                                        บ้านเดื่อ
                                11. หมู่ที่  16                                        บ้านดอนมูล
 
1.1  ที่ตั้งของเทศบาลตำบลแม่ยม
                                เทศบาลตำบลแม่ยม   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปง  อยู่ห่างจากอำเภอปงประมาณ  2  กิโลเมตร    ตั้งอยู่เลขที่  204  หมู่ที่  7  ตำบลปง   อำเภอปง   จังหวัดพะเยา
                                -  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    เทศบาลตำบลปง   และตำบลนาปรัง
                                -  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลควร  และ  ตำบลขุนควร   อำเภอปง  จังหวัดพะเยา กล่าวคือ  มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำควร  บริเวณพิกัด  PB  385179  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดผ่านห้วยร่อง  บริเวณพิกัด  PB  382175  ตัดผ่านห้วยปากกล้วย  บริเวณพิกัด  PB  373161  ตัดผ่านห้วยอาย  และลงมาทางใต้ตัดผ่านห้วยขาม  ,  ห้วยหมุ้น  จรดปลายห้วยหึง  บริเวณพิกัด  PB  365120  โดยถือเอากึ่งกลางลำห้วยหึงเป็นแนวแบ่งเขตจนถึงปลายห้วย  และเลยไปจรดบริเวณเทือกเขาดอยผาจุก  บริเวณพิกัด  PB  404082  รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ  13.5  กิโลเมตร
                                -  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  กล่าวคือ  มี
แนวเขต  เริ่มต้นจากบริเวณเทือกเขาดอยผาจุก  บริเวณ  PB  404082  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันปันน้ำ  ผ่านเนิน  833  เนิน  885  เนิน  538  ไปตามแนวสันปันน้ำผ่านเนิน  348  เนิน  312  ตัดผ่านแม่น้ำยม  บริเวณพิกัด  PB  337032    ตัดผ่านถนนหมายเลข  1091  บริเวณพิกัด  PB  334032  ไปตามลำน้ำแม่จั๊วะ  โดยถือเอากึ่งกลางลำน้ำแม่จั๊วะเป็นแนวแบ่งเขตไปสิ้นสุดที่ปลายน้ำแม่จั๊วะ  บริเวณพิกัด  PB  173037        รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ  31  กิโลเมตร
 
-  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  อำเภอจุน  ,   อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  มีแนวเขต
เริ่มต้นปลายแม่น้ำแม่จั๊วะ  บริเวณพิกัด  PB  173037  ไปทางทิศเหนือไปตามแนวสันปันน้ำดอยหลวงตามแนวแบ่งเขตอำเภอปงกับอำเภอดอกคำใต้  ผ่านเนิน  984  ไปตามสันปันน้ำผ่านเนิน  1005  เนิน  1045  เนิน  1058  จนถึงยอดเขาดอยแม่เมือง  บริเวณพิกัด  PB  175184  ไปทางทิศตะวันออก  แล้ววกไปตามแนวสันปันน้ำดอยควงเทวดา  ,  ดอยขุนน้ำม่าว  ผ่านเนิน  868  เนิน  842  ไปสิ้นสุดบริเวณเทือกเขาแม่เลอะ  บริเวณพิกัด  PB  235248  รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ  27  กิโลเมตร
 
1.2  เนื้อที่ 
เทศบาลตำบลแม่ยม  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   364    ตารางกิโลเมตร
 
1.3  ภูมิประเทศ
                                พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลแม่ยม  เป็นพื้นที่ราบสูงตามเชิงเขา  และมีภูเขาล้อมรอบเป็นแนวยาวตลอด  และมีแม่น้ำยมไหลผ่าน  ตลอดสองฝั่งแม่น้ำยมจะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง  ซึ่งเป็นหัวใจหลักในภาคเกษตรกรรม
 
1.4  ประชากร
                                ประชากรทั้งสิ้น  5,088  คน   แยกเป็น  ชาย  2,627  คน  หญิง  2,461  คน  จำนวน  1,449  ครัวเรือน    มีความหนาแน่นเฉลี่ย   13.66    คน/ตารางกิโลเมต
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
185,640   
KC inventive co.,ltd. © 2016