ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง ช่วยจัดหางบประมาณขุดลอกลำเหมือง
 
รายละเอียด เนื่องจากบ้านดง หมู่ที่ 13 ต.ปง อ.ปง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทำการเกษตรรวมกันประมาณ 500 ไร่ บางปีมีฝนตกตามฤดูกาลก็ได้ผลผลิตดีตามไปด้วย แต่ถ้าปีใหนฝนแล้งก็ไม่ได้ผลผลิตเลย ถ้าหากว่าได้ลำเหมืองทั้ง 2 แห่งแล้ว ก็คงจะมีน้ำไหลเข้าพื้นที่ทำการเกษตรตลอดปี ผลผลิตก็คงจะได้ปริมาณมากขึ้น ฉะนั้นชาวบ้านบ้านดง จึงใครขอความกรุณามายังท่าน ช่วยจัดหางบประมาณมาขุดลำเหมืองให้แก่ชาวบ้านด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2017-03-09  เวลา : 10:02:56
 
 
 
 
รายละเอียด                     ในเรื่องนี้  เทศบาลตำบลแม่ยม  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา  ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่แล้ว  เห็นว่า  การดำเนินโครงการดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการตามข้อร้องเรียน  เนื่องจากกการดำเนินการต้องดำเนินการผ่านที่ดินของราษฎรบางส่วน  ซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ดำเนินการ  ประกอบกับพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้  เป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องการรุกล้ำที่ดินของราษฎรและพื้นที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติ  จึงไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนี้ 

                   อย่างไรก็ตาม  เทศบาลตำบลแม่ยมจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องนี้  ไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงใต่อไป

 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
ผู้ตอบ เทศบาลตำบลแม่ยม
 
วันที่ตอบ 2017-03-09  เวลา : 10:06:00
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,459   
KC inventive co.,ltd. © 2016