ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสรุปผล การปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 กิจกรรมทั้งหมด
เปิดโครงการหน่วยบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65
เปิดโครงการหน่วยบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุท...
นายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
นายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ตรวจร้านในการจัดเก็บภาษี และรณรงค์ฉีดยาโควิด
ตรวจร้านในการจัดเก็บภาษี และรณรงค์ฉีดยาโควิด
การดำการดำเนินการโครงการเด็กปฐมวัยฟันสวย ด้วยมือผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม
การดำการดำเนินการโครงการเด็กปฐมวัยฟันสวย ด้วยมือผู้ปกครอง...

 ประกาศทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท พย.๔๐๒๒ ถึงสายทางหลวงแผ่นดิน พย.๑๐๙๑ บ้านค่าไพบูลย์ - บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒ - ๑๕ ตำบลปง 2021-10-21
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 13 2021-09-28
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าน บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14 2021-09-28
ประกาศราคาคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลปง 2021-09-28
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำฝายห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ 5 2021-09-28
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
555,759   
KC inventive co.,ltd. © 2016