ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
ขอเชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2565
เปิดใช้แพลฟอร์มแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 - 2570คำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
    งานบริการประชาชน
-SERVICE
งานบริการทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำและของดีอำเภอปง พ.ศ.2566
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำและของดีอำเภอปง พ.ศ.256...
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
จัดกิจกรรมป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
จัดกิจกรรมป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

 ประกาศทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทาง บ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e... 2022-12-21
ร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทาง บ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 2022-12-15
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทางบ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2022-12-08
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-007 สายทางฝายสบทราย หมู่ที่ 16 บ้านดอนมูล ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2022-12-08
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-019 สายบ้านเดื่อ-หนองหัด หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2022-12-08

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-019 สายบ้านเดื่อ-หนองหัด หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-25
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตัดใหม่ บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-25

 
ทต.ปง
เสนอคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อ... 2022-06-10
ทต.ปง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย... 2022-06-09
ทต.ปง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต... 2021-11-26
ทต.ปง
โครงการก่อสร้างรางน้ำส่ง บ้านดอนชัย หมู่ ๑๑ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2021-10-12
ทต.ปง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อค้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาปรัง 2021-07-24
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
821,148   
KC inventive co.,ltd. © 2016