ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
การติดตั้งป้ายโฆษณาและการปิด ทิ้ง หรือโปรยใบปลิวในที่สาธารณะ
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางในการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การสร้างความใจในชุมชนและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 กิจกรรมทั้งหมด
โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรับปรุงถนนการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรับปรุงถนนการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประม...
ประชุมพิจารณาการจัดทำฝายห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประชุมพิจารณาการจัดทำฝายห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ 5
รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 ประกาศทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 2021-07-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลปง 2021-06-17
ประกาศประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 2021-06-13
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 2021-06-13
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำม่าว บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14 2021-06-13
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
517,556   
KC inventive co.,ltd. © 2016