ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
ประกาศรายงานการรับเงิน - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
การติดตั้งป้ายโฆษณาและการปิด ทิ้ง หรือโปรยใบปลิวในที่สาธารณะ
ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางในการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 กิจกรรมทั้งหมด
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวม่อนตีนหมี และปลูกพืชสมุนไพร
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวม่อนตีนหมี และปลูกพืชสมุนไพร
ซ่อมไฟกิิ่งสาธารณะ
ซ่อมไฟกิิ่งสาธารณะ
การอำนายความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19
การอำนายความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19
โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท พย.๔๐๒๒ ถึงสายทางหลวงแผ่นดิน พย.๑๐๙๑ บ้านค่าไพบูลย์ - บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒ - ๑๕ ตำบลปง 2021-10-21
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 13 2021-09-28
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าน บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14 2021-09-28
ประกาศราคาคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลปง 2021-09-28
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำฝายห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ 5 2021-09-28
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
524,926   
KC inventive co.,ltd. © 2016