ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
 ข่าวทั้งหมด
เปิดเผยการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราเทศบัญญัติ จำนวน 8 ฉบับ
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติ จำนวน 8 ฉบับ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ฯ ประจำปี 2561
60 วันอันตราย ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562
 กิจกรรมทั้งหมด
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ ประจำปี 2562
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ ประจำปี 2562

 ประกาศทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-003 สายบ้านร่องอ้อย-บ้านดอนมูล 2019-03-20
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-003 บ้านร่องอ้อย-บ้านดอนมูล 2019-03-14
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-003 สายบ้านร้องอ้อย - บ้านดอนมูล 2019-03-12
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 2019-02-21
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-24
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
242,207   
KC inventive co.,ltd. © 2016