ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ยม พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงาน รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราการจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เด...
ประกาศการขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566คำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
    งานบริการประชาชน
-SERVICE
งานบริการทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2565
ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบ "งดเหล้าเข้าพรรษา&quo...
ปรึกษาหารือแนวทางจัดการท่องเที่ยว "หาดน้ำดัง" ในปี 2566
ปรึกษาหารือแนวทางจัดการท่องเที่ยว "หาดน้ำดัง" ใน...
เสริมสร้างจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
เสริมสร้างจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
จิตอาสาพาสุขสู่ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดาร
จิตอาสาพาสุขสู่ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดาร

 ประกาศทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-106 สายเลียบคลองสบทรายหมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2023-05-23
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.25-025 สายทางบ้านค่าไพบูลย์ ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านค่าไพบูลย์ ตำบลปง 2023-05-23
ประกาศราคากลาง เมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลปง 2023-02-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทาง บ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e... 2022-12-21
ร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทาง บ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 2022-12-15

 
จ้างขุดลอกร่องบอน บ้านบอน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-06
ซื้อที่นอนและผ้ากันเปื้อนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-26
ซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.25-025 สายทางบ้านค่าไพบูลย์ ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านค่าไพบูลย์ ตำบลปง 2023-05-22
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-106 สายเลียบคลองสบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2023-05-22
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายทุ่งหมุ้น-ทุ่งม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-02

 
ทต.ปง
เสนอคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อ... 2022-06-10
ทต.ปง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย... 2022-06-09
ทต.ปง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต... 2021-11-26
ทต.ปง
โครงการก่อสร้างรางน้ำส่ง บ้านดอนชัย หมู่ ๑๑ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2021-10-12
ทต.ปง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อค้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาปรัง 2021-07-24
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,355   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม