ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การจัดการมูลฝอยเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2565
ประกาศใช้เทศบัญญัตติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
เชิญชวน ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกระทรวงยุติธรรมคำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
    งานบริการประชาชน
-SERVICE
งานบริการทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด
เทศบาลตำบลแม่ยมเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลแม่ยมเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
กิจกรรมปลูกต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมปลูกต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ...
กิจกรรมสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะ การสำนึกรักองค์กร
กิจกรรมสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะ การสำนึกรักองค์กร
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 "
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 25...

 ประกาศทั้งหมด
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝายสบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2022-07-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝายสบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2022-07-04
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 2022-07-04
ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 2022-07-04
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 2022-06-01

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝาย สบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-01
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-01
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝาย สบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-01
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-01
รางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝาย สบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2022-06-28

 
ทต.ปง
เสนอคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อ... 2022-06-10
ทต.ปง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย... 2022-06-09
ทต.ปง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต... 2021-11-26
ทต.ปง
โครงการก่อสร้างรางน้ำส่ง บ้านดอนชัย หมู่ ๑๑ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2021-10-12
ทต.ปง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อค้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาปรัง 2021-07-24
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
696,753   
KC inventive co.,ltd. © 2016