ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
หาดน้ำดัง 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ไตรมาส ที่ 1คำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
    งานบริการประชาชน
-SERVICE
งานบริการทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด
ปรึกษาหารือแนวทางจัดการท่องเที่ยว "หาดน้ำดัง" ในปี 2566
ปรึกษาหารือแนวทางจัดการท่องเที่ยว "หาดน้ำดัง" ใน...
เสริมสร้างจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
เสริมสร้างจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
จิตอาสาพาสุขสู่ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดาร
จิตอาสาพาสุขสู่ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดาร
กิจกรรมมัจฉากาชาด อำเภอปง  งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภชน์ 111 ปี ของดีอำเภอปง 2566
กิจกรรมมัจฉากาชาด อำเภอปง งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ...

 ประกาศทั้งหมด
ประกาศราคากลาง เมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลปง 2023-02-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทาง บ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e... 2022-12-21
ร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทาง บ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 2022-12-15
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-017 สายทางบ้านเดื่อ ซอย 2 หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2022-12-08
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.25-007 สายทางฝายสบทราย หมู่ที่ 16 บ้านดอนมูล ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2022-12-08

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-03-08
ซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-07
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-22
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-22

 
ทต.ปง
เสนอคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อ... 2022-06-10
ทต.ปง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย... 2022-06-09
ทต.ปง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต... 2021-11-26
ทต.ปง
โครงการก่อสร้างรางน้ำส่ง บ้านดอนชัย หมู่ ๑๑ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2021-10-12
ทต.ปง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อค้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาปรัง 2021-07-24
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,501   
KC inventive co.,ltd. © 2016