ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6003090001 ช่วยจัดหางบประมาณขุดลอกลำเหมือง
ยุติแล้ว
2017-03-09
5906030003 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีมีพฤติกรรมในทางทุจริตต่อหน้าที่
ยุติแล้ว
2016-06-03
5906030002 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีทุจริตต่อหน้าที่และใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
ยุติแล้ว
2016-06-03
5906030001 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ
ยุติแล้ว
2016-06-03
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,609   
KC inventive co.,ltd. © 2016