ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6003090001 ช่วยจัดหางบประมาณขุดลอกลำเหมือง
ยุติแล้ว
2017-03-09
5906030003 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีมีพฤติกรรมในทางทุจริตต่อหน้าที่
ยุติแล้ว
2016-06-03
5906030002 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีทุจริตต่อหน้าที่และใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
ยุติแล้ว
2016-06-03
5906030001 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ
ยุติแล้ว
2016-06-03
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
799,139   
KC inventive co.,ltd. © 2016