Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657

วิสัยทัศน์
  “ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”

พันธกิจ
     1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน 
     2. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
     4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข 
     5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 เป้าประสงค์
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    2. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งมีความมั่นคงปลอดภัยในการบริโภค ในชีวิตและทรัพย์สิน  สามารถพึ่งพาตนเองได้
    3. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
    4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิ
    5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรประชาชนเพื่อการ
  
ยุทธศาสตร์
    1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    2. พัฒนาสังคม  การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม
    3. บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
    4. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
    5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลำบลแม่ยม  ดังต่อไปนี้
                  1. แผนงานด้านการศึกษา
                  2. แผนงานป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                                    2.1. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                    2.2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                   3. แผนงานด้านสาธารณสุข
                   4. แผนงานด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
                   5. แผนงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และรายได้
                  6. แผนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
                  7. แผนงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
                   8. แผนงานด้านการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                   9. แผนงานด้านการพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลแม่ยม
                   10. แผนงานด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร
                   11. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ยม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่ำว
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
(7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8 บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
   
      การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9) เทศพาณิชย์


     อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมการกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม