ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์บ้านดง
กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์บ้านดง
น้ำยาเอนกประสงค์  และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพราคารากหญ้า
บ้านดง  หมู่ที่ 13  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่แสง  ยงยศ  โทร. 089 999 4231
กลุ่มเลี้ยงปลาธรรมชาติบ้านร้องเอี่ยน
กลุ่มเลี้ยงปลาธรรมชาติบ้านร้องเอี่ยน
ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว  ความอุดมสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือและสำนึกรักธรรมชาติ
บ้านร้องเอี่ยน  หมู่ที่ 8  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่เสาร์  ปัญญาวงค์  โทร. 093 296 2091
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านแม่จั๊ว
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านแม่จั๊ว
เห็นนางฟ้าตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บ่มเพาะจากความเข้มแข็งของชุมชน
บ้านเม่จั๊ว  หมู่ที่ 10  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่กิตติธัช  สวนดอก  โทร. 080 671 6143
กลุ่มยาสมุนไพรบ้านแม่จั๊ว
กลุ่มยาสมุนไพรบ้านแม่จั๊ว
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน  หลักฐานทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ
เพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่้างยั่งยืน
บ้านแม่จั๋ว  หมู่ที่ 14  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ กิตติธัช  สวนดอก  โทร. 080 671 6143
กลุ่มจักสานบ้านค่าไพบูลย์
กลุ่มจักสานบ้านค่าไพบูลย์
ผลิตภัณฑ์จักสานหลายรูปแบบ  งานฝีมือที่ฝึกฝนและบ่มเพาะมายาวนาน
บ้านค่าไพบูลย์  หมู่ที่ 2  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ภคิน  มโนชัย  โทร. 062 207 6567
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยสิงห์
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยสิงห์
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ หัตกรรมจากภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่น
บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ส่น  หมอยาดี  โทร. 063 192 5058
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยสิงห์
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยสิงห์
ผลิตภัณฑ์จากอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า  ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชนบท
บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1 ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ส่น  หมอยาดี  โทร. 063 192 5058
กลุ่มจักสานบ้านต้อง
กลุ่มจักสานบ้านต้อง
ผลิตภัณฑ์จากอาชีพจักสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น   
บ้านต้อง  หมู่ที่ 12 ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ :  ผู้ใหญ่มูล  คนล่ำ โทร. 085 711 9037
การเลี้ยงไหม
การเลี้ยงไหม
เสื่อ
เสื่อ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ผลิตภัณฑ์จากกะลาและเครื่องจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากกะลาและเครื่องจักสาน
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,499   
KC inventive co.,ltd. © 2016