Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
น้ำยาเอนกประสงค์  และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพราคารากหญ้า
บ้านดง  หมู่ที่ 13  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่แสง  ยงยศ  โทร. 089 999 4231
ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว  ความอุดมสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือและสำนึกรักธรรมชาติ
บ้านร้องเอี่ยน  หมู่ที่ 8  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่เสาร์  ปัญญาวงค์  โทร. 093 296 2091
เห็นนางฟ้าตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บ่มเพาะจากความเข้มแข็งของชุมชน
บ้านเม่จั๊ว  หมู่ที่ 10  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่กิตติธัช  สวนดอก  โทร. 080 671 6143
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน  หลักฐานทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ
เพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่้างยั่งยืน
บ้านแม่จั๋ว  หมู่ที่ 14  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ กิตติธัช  สวนดอก  โทร. 080 671 6143
ผลิตภัณฑ์จักสานหลายรูปแบบ  งานฝีมือที่ฝึกฝนและบ่มเพาะมายาวนาน
บ้านค่าไพบูลย์  หมู่ที่ 2  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ภคิน  มโนชัย  โทร. 062 207 6567
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ หัตกรรมจากภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่น
บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ส่น  หมอยาดี  โทร. 063 192 5058
ผลิตภัณฑ์จากอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า  ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชนบท
บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1 ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ส่น  หมอยาดี  โทร. 063 192 5058
ผลิตภัณฑ์จากอาชีพจักสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น   
บ้านต้อง  หมู่ที่ 12 ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ :  ผู้ใหญ่มูล  คนล่ำ โทร. 085 711 9037
2560-07-18
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม