ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์บ้านดง
กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์บ้านดง
น้ำยาเอนกประสงค์  และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพราคารากหญ้า
บ้านดง  หมู่ที่ 13  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่แสง  ยงยศ  โทร. 089 999 4231
กลุ่มเลี้ยงปลาธรรมชาติบ้านร้องเอี่ยน
กลุ่มเลี้ยงปลาธรรมชาติบ้านร้องเอี่ยน
ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว  ความอุดมสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือและสำนึกรักธรรมชาติ
บ้านร้องเอี่ยน  หมู่ที่ 8  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่เสาร์  ปัญญาวงค์  โทร. 093 296 2091
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านแม่จั๊ว
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านแม่จั๊ว
เห็นนางฟ้าตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บ่มเพาะจากความเข้มแข็งของชุมชน
บ้านเม่จั๊ว  หมู่ที่ 10  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่กิตติธัช  สวนดอก  โทร. 080 671 6143
กลุ่มยาสมุนไพรบ้านแม่จั๊ว
กลุ่มยาสมุนไพรบ้านแม่จั๊ว
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน  หลักฐานทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ
เพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่้างยั่งยืน
บ้านแม่จั๋ว  หมู่ที่ 14  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ กิตติธัช  สวนดอก  โทร. 080 671 6143
กลุ่มจักสานบ้านค่าไพบูลย์
กลุ่มจักสานบ้านค่าไพบูลย์
ผลิตภัณฑ์จักสานหลายรูปแบบ  งานฝีมือที่ฝึกฝนและบ่มเพาะมายาวนาน
บ้านค่าไพบูลย์  หมู่ที่ 2  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ภคิน  มโนชัย  โทร. 062 207 6567
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยสิงห์
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยสิงห์
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ หัตกรรมจากภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่น
บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ส่น  หมอยาดี  โทร. 063 192 5058
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยสิงห์
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยสิงห์
ผลิตภัณฑ์จากอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า  ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชนบท
บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1 ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ : ผู้ใหญ่ส่น  หมอยาดี  โทร. 063 192 5058
กลุ่มจักสานบ้านต้อง
กลุ่มจักสานบ้านต้อง
ผลิตภัณฑ์จากอาชีพจักสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น   
บ้านต้อง  หมู่ที่ 12 ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
ติดต่อ :  ผู้ใหญ่มูล  คนล่ำ โทร. 085 711 9037
การเลี้ยงไหม
การเลี้ยงไหม
เสื่อ
เสื่อ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ผลิตภัณฑ์จากกะลาและเครื่องจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากกะลาและเครื่องจักสาน
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,609   
KC inventive co.,ltd. © 2016