ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
เสริมสร้างจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
 
          วันที่ 9  มีนาคม 2566  เทศบาลตำบลแม่ยมจัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่  แนะนำพนักงานจ้างที่ผ่านการเลือกสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่  พร้อมแจ้งข้อควรประพฤติและไม่ควรประพฤติ Dos & Don'ts ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  เพื่อลดความสับสนและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  และมอบหมายภารกิจ วางแผนดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 ในวันที่ 18 มีนาคม 2566
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,508   
KC inventive co.,ltd. © 2016