Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม จะดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕โดยออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องเอี่ยน และบ้านม่วง ทั้งหมด ๕- ราย โดยมีการตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาแนะนำ มอบสิ่งของและคอยให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุด
ในระหว่างเดือน กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้นำชุมชน และ อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านค่าไพบูลย์ บ้านบอน บ้านร้องเอี่ยน บ้านต้อง บ้านดอนมูล บ้านเดื่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ปี2565 พระราชดำริในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านร้องเอี่ยน และ เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ในระหว่างเดือน กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้นำชุมชน และ อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านค่าไพบูลย์ บ้านบอน บ้านร้องเอี่ยน บ้านต้อง บ้านดอนมูล บ้านเดื่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 'โรคฝีดาษลิง' โรคระบาดใหม่ ที่ไม่ควรมองข้ามตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านร้องเอี่ยน และ เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
    ในระหว่างเดือน กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้นำชุมชน และ อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยสิงห์  บ้านม่วง บ้านแม่จั๊วะ บ้านดง บ้านหมุ้น  ได้จัดกิจกรรมโครงการ  ตรวจสุขภาพในช่องปากเบื้องต้นและอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนใน การดูแลสุขภาพในช่องปากที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียามสูงวัย ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านม่วงและเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกับทางอำเภอปง ผู้นำชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตำบลแม่ยม และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเหิง บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 11-17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลแม่ยมดำเนินการโครงการหน่วยบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 
        วันที่ 13 เมษายน 2566  เทศบาลตำบลแม่ยม มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคูณธรรมจริยธรรม การรักษาศิล  บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม  โดยในปี 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างผ่านเกณณ์ รวมจำนวน 13 ราย  ประกอบด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  9 ราย  ผู้นำชุมชนและประชาชน  4 ราย  จึงควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน และประชาชนต่อไป
    วันที่ 9  มีนาคม 2566  เทศบาลตำบลแม่ยมจัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่  แนะนำพนักงานจ้างที่ผ่านการเลือกสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่  พร้อมแจ้งข้อควรประพฤติและไม่ควรประพฤติ Dos & Don'ts ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  เพื่อลดความสับสนและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  และมอบหมายภารกิจ วางแผนดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 ในวันที่ 18 มีนาคม 2566
      วันที่ 15 ธันวาคม 2565  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เรียกประชุมพนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบาย  ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ หลังปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ทุกวาระและโอกาสพิเศษ ต่าง ๆ และให้เทศบาลตำบลแม่ยมเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที   พร้อมกันนี้ ได้สร้างเข้ารู้ความเข้าใจ และเปิดใช้ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue  ของเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน  โดยการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านแพลฟอร์ม  Traffy Fondue     
          วันที่ 3 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยตัวแทนกำนันตำบลปง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลปง คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่จั๊วะ ตำบลปง และประชาชนบ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง  เพื่อวางแนวทางการจัดการท่องเที่ยวหาดน้ำดังในปี 2566  รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสาารทิศที่จะมาพักผ่อนที่หาดน้ำดังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2566 นี้  ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปง และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแม่จั๊วะ เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในบริเวณหาดน้ำดัง โดยเทศบาลตำบลแม่ยมสนับสนุนส่งเสริมตามภารกิจหน้าที่  คาดว่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566  แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่หาดน้ำดังจากเจ้าท่าเสียก่อน  และกำหนดร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวดทำความสะอาดบริเวณหาดน้ำดัง ลานจอดรถ และเส้นทางเข้า  ในวันที่ 10  มีนาคม 2566
      เทศบาลตำบลแม่ยม พิจารณาอนุญาตให้นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ธุรกันดาร ณ บ้านอายิโก๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรักษาและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น
  เทศบาลมอบหมายเจ้าหน้าที่ช่วยงานมัจฉากาชาดอำเภอปง ในกิจกรรมมัจฉากาชาด อำเภอปง  งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภชน์ 111 ปี ของดีอำเภอปง 2566  ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เพื่อหารายได้ในกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอปง เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในด้านการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลแม่ยมเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ รวมประมาณ 30 คน มีส่วนร่วมในการประเมินติดตามผลของการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปปฏิบัติให้บรรลุผล  โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เทศบาลตำบลแม่ยมปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณทำโครงการให้ทันในต้นปี เพื่อหลีกเลี่ยงฤดูฝน  และกระจายงบประมาณไปพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และดำเนินการแก้ไขปัญาความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งผลจากที่ประชุมทำให้เทศบาลตำบลแม่ยมต้องพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570  และโอนงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นหรือไม่เร่งด่วนไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
วันที่ 9-15 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ยมดำเนินการจัดโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำและของดีอำเภอปง พ.ศ.2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปง 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงสร้างรายได้แก่ประชาชน ผ่านทางการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าOTOP  นำเสนอของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและชนเผ่า และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีตำบลปง  และเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายประดิษฐ  ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม มอบหมายให้งานป้องกินและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร ให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สาธิต การขับขี่ตามกฏจราจร
วันที่ 16 กันยายน 2565  เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม   เพื่อให้ความรู้และฝึกซ้อมโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยม  มีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ กรณี เด็กติดอยู่ในรถ 2. กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 3. กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ  4.กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย   
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ทางเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ให้กับสมาชิก อปพร. ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีนายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยม เป็นประธานเปิดการอบรม ณ เทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระหว่างที่ระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้อง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พร้อมกับเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ร่วมเข้ากิจกรรมกับทางอำเภอปงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา ดังนี้
เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
นที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทำความสะอาดรางระบายน้ำบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟกิ่งให้กับประชาชนบ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8 และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซ่อมไฟกิ่งให้กับบ้านต้อง หมู่ที่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ทางเทศบาลตำบลแม่ยม นำโดยนายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับทางอำเภอปง และส่วนราชการอื่นๆในพื้นที่อำเภอปง เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป หลังจากนั้น ได้นำเทียนไปถวายยังวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยม ได้แก่ วัดดอนมูล วัดห้วยสิงห์ วัดเดื่อสันติธรรม วัดค่าไพบูลย์ วัดใหม่บ้านบอล วัดบ้านม่วง และ วัดแม่จั๊วะ รวมจำนวน 7 วัด
     วันที่ 26  มกราคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยมที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตน การรักษาคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย  และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การรักษาวินัย การให้บริการประชาชน ให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งจะมีการคัดเลือกพนักงานตัวอย่างเป็นประจำทุกปี  โดยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายล้วนได้ทำหน้าที่ของตนเองดีแล้ว ให้รักษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานต่อไป  รวมถึงการรักษาความรักสามัคดีในองค์กร
    เทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติการณ์ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปทางวินัย  ป้องกันและขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางวินัยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในองค์กรและประชาชน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยมนำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยม เข้าร่วมเดินขบวนในงานพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของตำบลปง ที่วัดพระธาตุดอยหยวก บ้านหนุน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ทางเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 " โดยมีกิจกรรมสู่ขวัญ และทำพิธีรดน้ำดำหัวให้กับประธานผู้สูงอายุ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีท่านกำนันตำบลปง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19 )
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
ณ ศูนย์ อปพร.ทต.แม่ยม
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนกงานเทศบาลตำบลแม่ยม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกได้แก่ ต้นพยุง ต้นหางนกยูง ต้นแคป่า ต้นลูกหว้า ต้นมะม่วง ต้นมะยงชิด ต้นอโวคาโด ต้นชมพู่ ต้นมะยม ต้นเพกา ต้นมะนาว ต้นมะกอกเทศ ต้นมะขามยักษ์ ต้นสะเดา ต้นหน้อยหน่า ต้นขนุน ต้นหม่อน ต้นไหน ต้นฝรั่ง ต้นสละ รวมแล้วจำนวน 47 ต้น
12 3 4 5
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม