ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกดอกไม้
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกดอกไม้
วันนี้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันทำแปลงดอกไม้และปลูกดอกคุณนายตื่นสายบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
วันนี้วันที่่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 -10.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดใหม่่บ้านบอน หมู่ที่ 7 และ วัดเดื่อสันติธรรม หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดเพิ่มแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา

สำรวจถนนการเกษตรชำรุด
สำรวจถนนการเกษตรชำรุด
วันที่ 19  กรกฎาคม  2564  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนการเกษตรสายเลียบคลองส่งน้ำฝายสบทรายและสายทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ในพื้นที่บ้านต้อง หมู่ที่ 12 ตำบลปง จังหวัดพะเยา ที่ชำรุดเสียหาย
การดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 23 -30 มิถุนายน 2564 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม รองนายกเทศมนตรี  พร้อมกับเลขานุการนายกเทศมนตรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการเทศบาลบริการเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2566 - 2570 การทบทวน/ภารกิจเทศบัญญัติ ให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ การให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อโควิด - 19 การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 การรับลงทะเบียนผ้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ความรู้ทางด้านข้อระเบียบกฏหมาย ข้อราชการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้ ที่ม่อนตีนหมี
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้ ที่ม่อนตีนหมี
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน บ้านต้อง หมู่ที่ 12 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และปลูกต้นไม้ บริเวณม่อนตีนหมี หมู่ที่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ และทำความสะอาด บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
การตรวจ ติดตาม สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม
การตรวจ ติดตาม สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา
สำรวจลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน  และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019
สำรวจลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน อาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน   และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 สร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ยม
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 64
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 64
  วันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้บริหาร หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือมารับบริการ
 มอบเกียรติบัตรนักเรียนจบชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
มอบเกียรติบัตรนักเรียนจบชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
      วันที่ 9 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลแม่ยม ทำพิธีมอบเกียรติบัตรการจบการศึกษาแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี 
เทศบาลตำบลแม่ยมตั้งจุดให้บริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลแม่ยมตั้งจุดให้บริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
การฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปลี่ยนที่สาธารณป่าสุสานบ้านบอนเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด(บางส่วน)
การฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปลี่ยนที่สาธารณป่าสุสานบ้านบอนเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด(บางส่วน)
        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.20 น. นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินสุุสานบ้านบอน หมู่ที่ 7 จากการใช้ประโยชน์ ป่าสุสานสาธารณประโยชน์ เป็น ลานกีฬาต้านยาเสพติด บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 4-0-81 ไร่ โดยประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นเดิม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้เปลี่ยนสภาพการใช้ประโชน์ตามความประสงค์
ประชุมวางแผนงาน เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยมและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
ประชุมวางแผนงาน เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยมและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยม นำโดยนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงานเทศบาล ครู และผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรกิจกรรม "วาดภาพระบายสี วันแม่แห่งชาติ" กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูป และกิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
.การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563
.การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน อสม. และประชาชนตำบลแม่ยม จัดกิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง โดยทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความเรียบร้อย ถนนสายเทศบาลตำบลแม่ยม ถึง โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ตามนโยบายของจังหวัดพะเยา กิจกรรม " ถนนสะอาด น่ามอง "ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งสร้างจังหวัดสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์พะเยาสะอาดน่าอยู่เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
ปลูกป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ปลูกป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยมนำโดยนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมปลูกต้นไม้ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปง และประชาชนบ้านบอน ณ ป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานงานเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาฯ
มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาฯ
เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าและ กระจังป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield ให้แก่ ตัวแทนผู้นำชุมชน และ อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยม ตามโครงการ "โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) " ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อดำเนินการแจกจ่ายแก่ประชาชนในตำบลต่อไป
พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2562
วันที่ 19 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในพิธี
การดำเนินงานตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรน่า (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินงานตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรน่า (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดยนายสันติ สุนันต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจะปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล กิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดน้ำดัง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอปง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.เทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 50 คน
2.องค์การบริหารส่วนตำบลควร จำนวน 50 คน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร จำนวน 50 คน
รวมจิตอาสาพระราชทานที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 150 คน
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
  โดยมีการชี้แจงและหารือข้อราชการ เกี่ยวกับผลการรับตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา การดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 และหลักเกณฑ์ การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS ประจำปี 2563 โดยเน้นย้ำการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2563
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2563
ทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช 108 ปี และของดีอำเภอปง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
กิจกรรมเดินขบวนแห่ของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมจัดซุ้มนิทรรศการสินค้า OTOP ของดีของตำบล กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นเสียงทอง กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการประกวดธิดาปง
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น มากขึ้น และเพื่อให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการที่ดี โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในพิธี และมีเด็กในพื้นที่ตำบลแม่ยม เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562


ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดการประชุมเพือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม
กิจกรรม "จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ริมถนน ดูแล รักษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม
กิจกรรม "จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ริมถนน ดูแล รักษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ริมถนน ดูแล รักษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2562 และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ สามแยกถนนสายบ้านต้อง-บ้านดอนมูล ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นางพรทิพย์ วงศ์ม่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 300 คน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วงศ์ม่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในโอกาสกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยมได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 29 รูป พิธีพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

วันที่ 9 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในพิธี พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม

การดำเนินการสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลุบ” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” ดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ฐานการเล่น ได้แก่ ค่ายกล SPIDER MAN ซึ่งเหมาะกับเด็ก 3 - 10 ขวบ (ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และการซ่อมบำรุงเครื่องเล่นอย่างต่อเนื่อง)

สำหรับการจัดสร้างสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ สมองได้รับการพัฒนาใน 6 มิติ จนสามารถคิดนอกกรอบนำสรรพวิชา วิทย์ คณิต ภาษา ศิลปะ สังคม มาเล่นพลิกแพลงสร้างความเชื่อมโยง ดัดแปลงจนได้ความคิดใหม่สุดเรียกว่าปัญญา และทำให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีการแบ่งปันอดทนให้อภัย มีการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมก้าวสู่ความพร้อมที่จะเรียนรู้ สังคมที่กว้างออกไป

โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดโครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น และเพื่อให้ประชาชนใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
มอบสิ่งของพระราชทาน 2562
มอบสิ่งของพระราชทาน 2562
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธาน เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในตำบลแม่ยม จำนวน 55 ครอบครัว โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลแม่ยม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยมได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่บ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2562
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2562

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสี่แยกประตูขาว ไปยังที่ว่าการอำเภอปง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมพนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง
กิจกรรมจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำต้นน้ำยม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนขุนยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดและอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และ ประชาชนจิตอาสาอำเภอปง เข้าร่วมในพิธี
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลแม่ยม - ตำบลปง จัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านดอนชัย โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป การแสดง และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย

จากนั้นได้ร่วมกับประชาชน บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดดอนมูลหมู่ที่ 16 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 คน โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในพิธี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่ยมนำโดยนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ เสริมสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบอน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลแม่ยม โดยมีนายอดุลย์ อุ่นตาล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด
ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ รับฟังปัญหา และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการตราร่างเทศบัญญัติ
ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ รับฟังปัญหา และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการตราร่างเทศบัญญัติ
วันที่ 4 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่ยม ออกหน่วยบริการประชาชน รับชำระภาษี ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอาย คนพิการ รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม  ครอบคลุมมพื้นที่ 11 หมู่บ้านในความรับชอบของเทศบาลตำบลแม่ยม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมเป็นประธานในพิธี
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ ประจำปี 2562
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ ประจำปี 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม และประชาชนในตำบลแม่ยม ได้ร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช 107 ปี และของดีอำเภอปง ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปง 
โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธี
จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณศุนย์ อปพร. บ้านบอน หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ถึง 2 ม.ค. 2562 เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปง โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปงเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้
1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข
1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ครั้งที่ 3 ณ วัดใหม่บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา 19.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 13 ต.ค 61 
เวลา 06.00 น.เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอปง
เวลา 18.30 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2
1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2
วันที่ 28 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ณ วัดใหม่บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พร้อมด้วยประชาชนในเขตพื้นที่
พิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง
พิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. ศูนย์ฮอมฮักตำบลปง ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมี พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีนายอำนาจ วิชัย เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและอสม.ตำบลปง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
นที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 06.00 - 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดยนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมี ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง เป็นประธานในพิธี และนายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่่วม
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่่วม
วันที่ 14 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกับวัดใหม่บ้านบอนและประชาชนตำบลแม่ยม ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่่วม ณ วัดใหม่บ้านบอน
เทศบาลตำบลแม่ยม ปลอดขยะเปียก
เทศบาลตำบลแม่ยม ปลอดขยะเปียก
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประกาศเป็น “ตำบลปลอดขยะเปียก” ตามโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก ซึ่งมุ่งหวังให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเป็น “หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะเปียก” โดยกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะปียกในครัวเรือน ให้เกินร้อยละ 80 ของครัวเรือนในพื้นที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา, วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 87 รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561
ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป โดยร่วมเดินขบวนจากตลาดนัดคลองถม ถึงวัดนาปรัง และได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลปง จังหวัดพะเยา

ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกับชุมชนบ้านบอน และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" และตามโครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง จังหวัดพะเยา
โครงการประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ครั้งที่ 3/2561
โครงการประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ครั้งที่ 3/2561
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยม 
ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลมารับบริการซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ด้วยในปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และสาเหตุที่ทำให้มียุงตามบ้านเรือนนั้น เกิดจากน้ำขังในที่ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จาน เทศบาลตำบลแม่ยม ได้แลเห็นความสำคัญในการป้องกันยุงลาย จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง และอสม.ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยม รณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อฟื้นฟูความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูอนามัยโรงเรียน สร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้โรคเลือดออก ตลอดจนทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุที่เป็นสาเหตุของการเกิดไข้เลือดออก โดยมีอสม.ในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 220 คน
29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561 ณ บริเวณป่าชุมชนหาดน้ำดัง บ้านเแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561 ณ บริเวณป่าชุมชนหาดน้ำดัง บ้านเแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2561 ( 23 มี.ค. 61)
เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2561 ( 23 มี.ค. 61)
กิจกรรมวัน อปพร. และร่วมกับอำเภอปง รวมพลัง อปพร.และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน( 22 มี.ค.61)
กิจกรรมวัน อปพร. และร่วมกับอำเภอปง รวมพลัง อปพร.และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน( 22 มี.ค.61)

 วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick off Phayao Cleaning Day(18 มี.ค.61)
วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick off Phayao Cleaning Day(18 มี.ค.61)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกันบ้านดง หมู่ที่ 13 จัดทำแนวกันไฟป่าบริเวณป่าชุมชนบ้านดง (5 มี.ค.2561)
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกันบ้านดง หมู่ที่ 13 จัดทำแนวกันไฟป่าบริเวณป่าชุมชนบ้านดง (5 มี.ค.2561)
เทศบาลตำบลแม่ยมจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(26 ก.พ.-16 มี.ค.61)
เทศบาลตำบลแม่ยมจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(26 ก.พ.-16 มี.ค.61)
ทต.แม่ยมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มาตรา 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด"(16 ก.พ. -16 เม.ย.61)
ทต.แม่ยมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มาตรา 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด"(16 ก.พ. -16 เม.ย.61)

ทต.แม่ยมร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สืบสานประเพณีสมโภช 106 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2561
ทต.แม่ยมร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สืบสานประเพณีสมโภช 106 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2561

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร สวมหมวกกันน็อก ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร สวมหมวกกันน็อก ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ยมช่วยทำกระทงให้เด็กๆ ไปลอยตามประเพณี
กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ยมช่วยทำกระทงให้เด็กๆ ไปลอยตามประเพณี

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน 2560 ( วันที่ 24 สิงหาคม 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน 2560 ( วันที่ 24 สิงหาคม 2560)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
เทศบาลตำบลแม่ยมประชุมประชาคมรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝายสบทราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560)
เทศบาลตำบลแม่ยมประชุมประชาคมรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝายสบทราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560)
โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะ
โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมงานทรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมงานทรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยมมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยมมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560)
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอ็ดส์ (เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอ็ดส์ (เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)
ทต.แม่ยม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off Phayao Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดพะเยา
ทต.แม่ยม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off Phayao Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดพะเยา
วันท้องถิ่นไทย ทต.แม่ยม ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560)
วันท้องถิ่นไทย ทต.แม่ยม ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560)
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2560
โครงการสตรีไทยใส่ใจคุณธรรมสู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560)
โครงการสตรีไทยใส่ใจคุณธรรมสู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยวชน/ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยวชน/ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
กิจกรรมปั่นจักยาน Bike For Dad
กิจกรรมปั่นจักยาน Bike For Dad
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558
กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดอำเภอปง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบผ้าห่มกันหนาวฯ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดอำเภอปง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบผ้าห่มกันหนาวฯ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ปลูกหญ้าแฝกเชิงอนุรักษ์" สู่ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘
12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลตำบลแม่ยมจัดงานวันแม่แห่งชาติ
นายอำเภอปงเป็นประธานการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ทต.แม่ยมร่วมกับ กศน. , โรงเรียนบ้านบอนและประชาชนในพื้นที่ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดบ้านบอน
อบรมแกนนำเยาวชนร่วมใจห่างไกลยาเสพติดและปฎิเสธเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
จัดฝึกอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ร่วมกับ อบจ.ซ่อมถนน บ้านบอน-ดอนชัย
กิจกรรมวันสตรี 2556
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
กิจกรรม สิงหาคม - กันยายน 2555
กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)
เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
กิจกรรมงานวันสตรีแห่งชาติ ทต.แม่ยม 2555
กิจกรรมงานวันเด็ก ปรจำปี 2555
ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอปง ผู้บริหารและกำนันผู้ใหญ่บ้าน
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2554
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
งานแข่งเรือประจำปี 2553 ครั้งที่ 4
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2553
พิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
แจ้งเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553 (เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553)
ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2553)
ประชุมเวทีสร้างความเข้าใจ การจัดสวัสดิการชุมชน ณ ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553)
ฝึกทบทวน อปพร. และ สตบ. (เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553)
 
เมื่อวันที่ 23 -30 มิถุนายน 2564 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม รองนายกเทศมนตรี  พร้อมกับเลขานุการนายกเทศมนตรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการเทศบาลบริการเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2566 - 2570 การทบทวน/ภารกิจเทศบัญญัติ ให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ การให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อโควิด - 19 การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 การรับลงทะเบียนผ้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ความรู้ทางด้านข้อระเบียบกฏหมาย ข้อราชการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี