ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2553
 
เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยมหาราช)
อำเภอปงได้กำหนดการประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

กำหนดการ
"วันปิยมหาราช"
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2553
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปง อำเถฃภอปง จังหวัดพะเยา
*******************************************************************

เวลา 08.00 น.                       - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
                                             - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
                                               กลุ่มพลังมวลชน ทุกกลุ่ม วางพวงมาลา

เวลา 09.00 น.                       - นายอำเภอปงประธานในพิธีถึงบริเวณประกอบพิธี
                                             - บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                                             - จุดธูปเทียนเครื่องสักการะ (เครื่องทองน้อย)
                                             - ประธานวางพวงมาลา
                                             - กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
                                             - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
                                             - เสร็จพิธี

                                                        *******************************

ในปีนี้อำเภอปง จัดให้มีการประกวดพวงมาลา โดยมีรางวัลจำนวน 3 รางวัล คือ
               1. รางวัลชนะเลิศ                                 จำนวนเงิน 2,000 บาท ซึ่งเทศบาลบาลตำบลแม่ยมได้รับรางวัลนี้
               2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1               จำนวนเงิน 1,500 บาท
               3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               จำนวนเงิน 1,000 บาท
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,381   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม