ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
 
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2553
 
เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยมหาราช)
อำเภอปงได้กำหนดการประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

กำหนดการ
"วันปิยมหาราช"
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2553
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปง อำเถฃภอปง จังหวัดพะเยา
*******************************************************************

เวลา 08.00 น.                       - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
                                             - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
                                               กลุ่มพลังมวลชน ทุกกลุ่ม วางพวงมาลา

เวลา 09.00 น.                       - นายอำเภอปงประธานในพิธีถึงบริเวณประกอบพิธี
                                             - บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                                             - จุดธูปเทียนเครื่องสักการะ (เครื่องทองน้อย)
                                             - ประธานวางพวงมาลา
                                             - กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
                                             - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
                                             - เสร็จพิธี

                                                        *******************************

ในปีนี้อำเภอปง จัดให้มีการประกวดพวงมาลา โดยมีรางวัลจำนวน 3 รางวัล คือ
               1. รางวัลชนะเลิศ                                 จำนวนเงิน 2,000 บาท ซึ่งเทศบาลบาลตำบลแม่ยมได้รับรางวัลนี้
               2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1               จำนวนเงิน 1,500 บาท
               3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               จำนวนเงิน 1,000 บาท
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
413,728   
KC inventive co.,ltd. © 2016