ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม
 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ...
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ...
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสม ยางดิบ พ.ศ. ...
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง พ.ศ. ...
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ร่างเทศบัญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การบริหารกิจการสภานีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ...
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ร่างเทศบัญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ...
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ร่างเทศบัญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. ...
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ร่างเทศบัญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง พ.ศ. ...
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
696,765   
KC inventive co.,ltd. © 2016