Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ประชาสัมพันธ์แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนผู้สูงอายุผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 #งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูล ด้านศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้ สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป
    เทศบาลตำบลแม่ยม ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566  ตามคิวอาร์โค๊ด และลิ้งค์ข้างท้ายนี้  หรือที่เว็บไซด์  https://itas.nacc.go.th/ 
     
เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กดขอรับรับรหัส OTP  แล้วใช้รหัส OTP ที่ส่งมาในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้ารหัสตอบแบบสอบถามต่อไป


https://itas.nacc.go.th/go/eit/7vm88oขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม
12 3 4 5 6 7
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม