ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ2564
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ2564
รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563
ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
สถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2563
การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126-127
การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมและปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม บวชใจ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2563
เชิญชวน ประชาชน สมัครร่วมกิจกรรม บวชใจ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2563
โดยสามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1kgyMc3rOQDjtnaPj8abSH--FxrBvKC9ZudTy-4-bcOU/edit

    
ประกาศการมอบอำนาจให้รองนากยกเทศมนตรีตำบลแม่ยมและปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563
การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563
ขอเชิญชวน ประชาชนและผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการการล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2563
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม  เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการการล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2563
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม  เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน้ำแข็ง พ.ศ. 2563
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน้ำแข็ง พ.ศ. 2563
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ประชาสัมพันธ์ สุนัขควบคุมพิเศษที่ต้องขึ้นทะเบียน ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562
ประกาศกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัขควบคุมพิเศษ พ.ศ. 2562
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

ประกาศใช้บังคับ เทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
ประมวลคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยม
         ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับคำขอในการมาติดต่อขอรับบริการ 
 
         เทศบาลตำบลแม่ยมดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยมเพิ่มเติม  จึงประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558  รวมจำนวน 77 คู่มือ  สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ "คู่มือประชาชน" หัวข้อย่อย  "คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"
ประกาศใช้บังคับเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2562
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2562
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยมขอใช้อุปกรณ์กีฬาของเทศบาลตำบลแม่ยม
ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยมขอใช้อุปกรณ์กีฬาของเทศบาลตำบลแม่ยม สนใจติดต่อสอบถาม งานการศึกษา สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม โทรศัพท์ 054-430919 ต่อ 101
ขอเชิญชวนเยาวชน ประชนชนทั่วไป ใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬาของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญํติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
สถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2562
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิญตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลแม่ยม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
เปิดเผยการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราเทศบัญญัติ จำนวน 8 ฉบับ
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติ จำนวน 8 ฉบับ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒
60 วันอันตราย ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562
60 วันอันตราย ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดพะเยา ปี 2561-2562 (60 วันอันตราย ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับเดือนมกราคม 2562
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ฯ ประจำปี 2561
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2561
ประสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2561
         เทศบาลตำบลแม่ยม ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจ "แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก" (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามช่องทางดังต่อไปนี้
     
      URLhttp://itas.nacc.go.th/go/eit/7vm88o
   
  คิวอาร์โค๊ต  :  
 
     โดยประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวเองด้วยการกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนก่อนทำแบบสำรวจ ซึ่งไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น  
     
     สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
สปอตวิทยุ ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ"
จดหมายข่าว ฉบับเดือนตุลาคม 2561
จดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน 2561
รายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2561
จดหมายข่าว ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
จดหมายข่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล
เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรต้นแบบ
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรต้นแบบ
เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวหาดน้ำดัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวหาดน้ำดัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เพิ่มเติม
จดหมายข่าว ฉบับเดือนมกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลแม่ยมรณรงค์การประหยัดพลังงานตามหลัก 5 ป.
เทศบาลตำบลแม่ยมรณรงค์การประหยัดพลังงานตามหลัก 5 ป.
เชิญชวนร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิล "โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
เชิญชวนร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิล "โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
เทศบาลตำบลแม่ยมเชิญชวนประชาชนรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ "พิชิตลูกน้ำยุงลาย" ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
เทศบาลตำบลแม่ยมเชิญชวนประชาชนรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ "พิชิตลูกน้ำยุงลาย" ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแม่ยม รับโอน-ย้าย นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (คลิกรายละเอียด)
รายงานการบันทึกข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปี 2560
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์แจ้งสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพะเยา
ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลแม่ยม
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่ยม
แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายในชีวิตประจำวัน
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมตามโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
                        
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
รายรับ-รายจ่าย วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีการให้บริการประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการป้องกัน อัคคีภัย ในเคหสถานและสถานประกอบการ
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยม ที่ ๕๐๕/ ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลตำบลแม่ยม
ตารางอบรม โครงการสร้างความตระหนักการใช้สารเคมีในชุมชน ปี 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงช่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง หมู่ที่ 5
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๑ โครงการ
ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า...
ประกาศราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลแม่ยม รับโอน - ย้าย นายช่างโยธา 2-4/5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจร(CCTV) ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 จุด
สรุปรายรับประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบอน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาบขนาดใหญ่ บ้านบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลปง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยผักหละ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว บ้านดง หมู่ที่ 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแม่ยม รับโอนพนักงานครูเทศบาล นักการภารโรง ฯลฯ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่ยม พ.ศ. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2557
ประกาศเรื่อง รายงานผลการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเรื่อง การปรับขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (การชำระภาษี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศใข้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่ยม ( พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2556
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดง หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 (ห้วยหมาผี)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 (บวกไก่ปอน)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านต้อง-บ้านบอน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส และยากไร้
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม พ.ศ.๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุม สปสช เทศบาลตำบลแม่ยม
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน (ปูกระเบื้อง)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดง หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2
สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สถานที่ตั้งโครงการ บ้านบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สถานที่ตั้งโครงการ สำนักงานเทศบาลแม่ยม บ้านบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาโครงการวางระบบท่อส่งน้ำใต้ดินเข้าพื้นที่การเกษตร อ่างเก็บน้ำห้วยป่าน บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประกาศสอบราคาโครงการย้ายหอถังสูงประปา หมู่ที่ 7 (จุดสันป่าขาม) มาติดตั้งที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยมพร้อมก่อสร้างฐานประปา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถานชนิดเตาคู่ บ้านบอน หมู่ที่ 7
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.พร้อมวางท่อ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 โครงการที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 โครงการที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศผลการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16
สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำได้มาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2555
สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำได้มาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.2555
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำได้มาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำได้มาสที่ 1 ต.ค.- ธ.ค. 2554
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปี 2554
โครงการก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2555
ข่าวฝากจากเทศบาลตำบลปงเรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 24 เม.ย.2555
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ข่าวฝากจากเทศบาลตำบลปงเรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล.บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 16/08/2554
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปี 2554
เทศบาลตำบลแม่ยมขอเชิญเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหาดน้ำดัง
เทศบาลตำบลแม่ยมได้ทำการปรับปรุงและัทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวหาดน้ำดัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ไปชื่นชมบรรยากาศ หาดน้ำดังสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 7 4/07/2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2554
แจ้งรายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2554
ประชาสัมพันธ์งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยม
เชิญร่วมงานวันขึ้นปีใหม่
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
เชิญร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณี ศึกชิงเจ้าน้ำยม ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2553
แจ้งเตือนภัย ระวังเกิดอุทกภัย พายุเข้า
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,618   
KC inventive co.,ltd. © 2016