ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข้อมูลเทศบาล
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง    เทศบาลตำบลแม่ยม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปง อยู่ห่างจากอำเภอ  ปงประมาณ 2  กิโลเมตร    ตั้งอยู่เลขที่  204  หมู่ที่  7  ตำบลปง   อำเภอปง     จังหวัดพะเยา  56140

ขนาดพื้นที่   พื้นที่ทั้งหมดประมาณ   348.83    ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  ได้แก่
   1.   หมู่ที่  1    บ้านห้วยสิงห์       7.  หมู่ที่  12      บ้านต้อง
   2.   หมู่ที่  2    บ้านค่าไพบูลย์    8.  หมู่ที่  13     บ้านดง
   3.   หมู่ที่  5    บ้านม่วง             9.  หมู่ที่  14      บ้านหมุ้น
   4.   หมู่ที่  7    บ้านบอน           10.  หมู่ที่  15     บ้านเดื่อ
   5.   หมู่ที่  8    บ้านร้องเอี่ยน     11.  หมู่ที่  16     บ้านดอนมูล
   6.   หมู่ที่  10   บ้านแม่จั๊วะ    
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,472   
KC inventive co.,ltd. © 2016