ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข้อมูลเทศบาล
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง    เทศบาลตำบลแม่ยม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปง อยู่ห่างจากอำเภอ  ปงประมาณ 2  กิโลเมตร    ตั้งอยู่เลขที่  204  หมู่ที่  7  ตำบลปง   อำเภอปง     จังหวัดพะเยา  56140

ขนาดพื้นที่   พื้นที่ทั้งหมดประมาณ   348.83    ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  ได้แก่
   1.   หมู่ที่  1    บ้านห้วยสิงห์       7.  หมู่ที่  12      บ้านต้อง
   2.   หมู่ที่  2    บ้านค่าไพบูลย์    8.  หมู่ที่  13     บ้านดง
   3.   หมู่ที่  5    บ้านม่วง             9.  หมู่ที่  14      บ้านหมุ้น
   4.   หมู่ที่  7    บ้านบอน           10.  หมู่ที่  15     บ้านเดื่อ
   5.   หมู่ที่  8    บ้านร้องเอี่ยน     11.  หมู่ที่  16     บ้านดอนมูล
   6.   หมู่ที่  10   บ้านแม่จั๊วะ    
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
402,724   
KC inventive co.,ltd. © 2016