ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลแม่ยม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปง ตามประกาศลงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540   และ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ยม   ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2552บาลตำบลแม่ยม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปง ตามประกาศลงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540   และ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ยม   ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2552
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ
ภารกิจหลักที่  1           ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการ      ของประชาชน
ภารกิจหลักที่  2           พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในการบริโภค ในชีวิตและทรัพย์สิน  สามารถพึ่งพาตนเองได้
ภารกิจหลักที่  3           พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  มีโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
ภารกิจหลักที่  4           ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่  5           ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,499   
KC inventive co.,ltd. © 2016