Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
เทศบาลตำบลแม่ยม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปง ตามประกาศลงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540   และ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ยม   ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2552บาลตำบลแม่ยม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปง ตามประกาศลงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540   และ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ยม   ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2552
เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภารกิจหลักที่  1           ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการ      ของประชาชน
ภารกิจหลักที่  2           พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในการบริโภค ในชีวิตและทรัพย์สิน  สามารถพึ่งพาตนเองได้
ภารกิจหลักที่  3           พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  มีโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
ภารกิจหลักที่  4           ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่  5           ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม