ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ถึงเมื่อไร
ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปี ในปีหน้า จะลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง
จิตตา - 2019-02-07 เวลา 09:08:44
 
ความคิดเห็นที่ 1
ลงทะเบียนเดือน ม.ค. - ก.ย.62 ครับ ณ สนง.ทต.แม่ยม หรือตามที่เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่แต่ละหมู่บ้านครับ ส่วนเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัญชี ธกส.สาขาปงครับ
กมลชัย - 2019-02-14 เวลา 11:06:45
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
3 บวก 3 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
413,864   
KC inventive co.,ltd. © 2016