ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ตั้งกระทู้
 
Hot photo galleries blogs and pictures
alysonbi16 - 2021-11-21 เวลา 20:56:51 126 0
riders of icarus controller support
RobertAgric - 2021-09-20 เวลา 00:50:37 237 0
java deployment kit
RobertAgric - 2021-09-19 เวลา 18:51:00 107 0
prices cialis
Graicle - 2021-08-25 เวลา 22:52:29 90 0
best cialis deal
Graicle - 2021-08-25 เวลา 17:21:17 68 0
how does cialis taste
Graicle - 2021-08-24 เวลา 00:06:46 67 0
ways to increase effect of cialis
Graicle - 2021-08-23 เวลา 12:30:32 71 0
buy cialis usa
Coivisy - 2021-08-10 เวลา 14:09:31 100 0
cipla quality tadalafil
Vibiose - 2021-08-09 เวลา 16:06:14 74 0
cialis generics
Graicle - 2021-08-01 เวลา 15:42:22 101 0
cialis com
Graicle - 2021-08-01 เวลา 07:23:13 80 0
cialis eagle by maxman u.s.a
Graicle - 2021-07-30 เวลา 22:44:26 75 0
dosages of cialis availble
mapetiste - 2021-07-29 เวลา 20:57:28 70 0
cialis side effects of the eyes
Graicle - 2021-07-29 เวลา 15:20:14 72 0
cialis daily reviews
mapetiste - 2021-07-29 เวลา 09:24:06 83 0
cialis pills ebay
mapetiste - 2021-07-28 เวลา 13:43:41 77 0
natural equivelant ingredient in cialis
mapetiste - 2021-07-27 เวลา 10:32:25 89 0
will cialis lower blood pressure
Coivisy - 2021-07-23 เวลา 16:59:21 88 0
cialis potens
Vibiose - 2021-07-10 เวลา 11:56:41 126 0
Visit hClicks to improve maeyom.go.th
hclickscomujej - 2021-07-08 เวลา 16:14:59 108 0
cialis news
Coivisy - 2021-06-19 เวลา 04:33:59 120 0
cialis rx website
mapetiste - 2021-06-14 เวลา 16:58:24 110 0
does cialis make erections harder
Leseele - 2021-03-29 เวลา 06:30:10 301 0
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 65
ลูก - 2020-12-02 เวลา 10:38:40 278 1
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ. ผส. งบ ๒๕๖๓
กมลชัย - 2019-02-23 เวลา 06:08:52 1,239 0
บัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพ
คนแม่ยม - 2019-02-07 เวลา 09:12:58 553 2
ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ถึงเมื่อไร
จิตตา - 2019-02-07 เวลา 09:08:44 581 1
สอบถามเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์
ผู้สูงอายุ ม. 7 - 2019-01-30 เวลา 10:20:44 672 1
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
555,754   
KC inventive co.,ltd. © 2016