ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 65
คนแก่ที่จะต้องไปลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ปี 65 จะต้องเกิดเวลาใหนคะ ใช้เอกสารอะไรบ้าง
ลูก - 2020-12-02 เวลา 10:38:40
 
ความคิดเห็นที่ 1
ผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน ปี 2505 โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียน 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ขอความร่วมมือเป็นบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีของเทศบาลตำบลแม่ยม
กมลชัย ปันติ - 2020-12-02 เวลา 10:56:28
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
3 บวก 3 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,426   
KC inventive co.,ltd. © 2016