Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
วันที่่ 29  สิงหาคม  2565 ทางเทศบาลตำบลแม่ยม ได่จัดให้มีการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระ ที่ 2 , วาระที่ 3   และพิจารณาขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2565 
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรี ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับได้ชี้แจงสถานการคลัง ประมาณการรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลแม่ยม ได้รับทราบ
นายประดิษฐ  ชัยชนะ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมแม่ยม 2
วันที่ 16 กันยายน 2565  เทศบาลตำบลแม่ยม  ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณปรมาณ รายจ่ายประจำปีงนประมาณ พ.ศ. 2565  และพิจารณากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระ 2 ,วาระ3 และพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ฯลฯ
     วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมครั้งแรก ภายหลังจากที่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม  เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยมปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พิจารณากำหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีต่อไป และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบวาระ
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 รับหลักการ) รวมถึงเรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา อื่นๆ ตามอำนาจของสภาฯ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดประชุมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา   
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปีถัดไป โดยมีมติกำหนดสมัยประชุมเมื่อการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม 
วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 3
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม