ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรมสภาเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 รับหลักการ) รวมถึงเรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา อื่นๆ ตามอำนาจของสภาฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดประชุมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา   
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปีถัดไป โดยมีมติกำหนดสมัยประชุมเมื่อการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2562
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม 
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมแม่ยม 2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแม่ยม 1
และวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 และสมัยแรกของปีถัดไป
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสถาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1
ประกาศสถาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศอำเภอปง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสถาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ี ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ผลประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๓
หลักเกณฑ์การเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๓
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
415,915   
KC inventive co.,ltd. © 2016