ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรมสภาเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2562
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม 
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมแม่ยม 2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแม่ยม 1
และวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 และสมัยแรกของปีถัดไป
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสถาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1
ประกาศสถาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศอำเภอปง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง รายงานการประชุมสถาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ี ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ผลประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๓
หลักเกณฑ์การเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๓
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
323,555   
KC inventive co.,ltd. © 2016