Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่่ 24  พฤษภาคม 2565  เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   การพิจารณา "ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....."  การพิจารณา "ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ...." และการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม