ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คู่มือการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
คัมภีร์วินัยมืออาชีพ
คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดเก็บรายได้
คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
คู่มือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานสภาเทศบาล
แนวทางปฏิบัติในการติดต่อราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนต่าง ๆ
คู่มือการป้องกันการกระทeความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 และมาตรา 127
คู่มือการป้องกันการกระทeความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,355   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม