ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือประชาชน/คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการป้องกันการกระทeความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 และมาตรา 127
คู่มือการป้องกันการกระทeความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128
แบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
เทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ของเทศบาลตำบลแม่ยม
ระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติราชการ
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ขั้นตอนและวิธีการให้บริการประชาชน
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
415,915   
KC inventive co.,ltd. © 2016