ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
ขั้นตอนและวิธีการให้บริการประชาชน
 

ตารางแนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  2   ธันวาคม   2551
กระบวนการขั้นตอนและวิธีการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปง   อำเภอปง   จังหวัดพะเยา
 

กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารประกอบ หมายเหตุ
จัดเก็บภาษีทุกประเภท - ตรวจสอบเอกสาร
- ดำเนินการจัดเก็บภาษี
- แจ้งผลการดำเนินการ
- แบบแจ้งการประเมินภาษี
   (ภรด.8 ,ภรด.2 ,ปภ.1)
 
 
 
ขอหนังสือรับรอง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ดำเนินการตามร้องขอ
- แจ้งผลการดำเนินการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
ขอรับการสนับสนุน
กิจกรรมทุกประเภท
 
- ตรวจสอบเอกสาร
- ดำเนินการตามร้องขอ
- แจ้งผลการดำเนินการ
- หนังสือขอรับการสนับสนุน
   จากผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
งานบรรเทาสาธารณภัย
 
- ตรวจสอบเอกสาร
- ดำเนินการตามร้องขอ
- แจ้งผลการดำเนินการ
- หนังสือขอรับการสนับสนุน
    จากผู้ใหญ่บ้าน
- รูปภาพความเสียหาย
 
 
 
แจ้งเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
- ตรวจสอบเอกสาร
-ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ 
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แจ้งผู้บริหาร
- รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน
- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายใน
 15 วัน
 
 
ขอรับแบบบ้านเอื้ออาทร
- ตรวจสอบเอกสาร
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แจ้งผลการดำเนินการ
- หนังสือขอรับการสนับสนุน
  จากผู้ใหญ่บ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
ขอรับข้อมูลข่าวสาร
 

- ตรวจสอบเอกสาร
- ดำเนินการตามร้องขอ
- แจ้งผลการดำเนินการ
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
 
  
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
673,664   
KC inventive co.,ltd. © 2016