ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
เทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ของเทศบาลตำบลแม่ยม
 
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พศ. 2554
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2562
เทศบัญญํติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัขควบคุมพิเศษ พ.ศ. 2562
แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัข แบบ 1
แบบใบขึ้นทะเบียนสุนัข แบบ 2
เทศบัญญัตเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,503   
KC inventive co.,ltd. © 2016