ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน/คู่มือปฏิบัติงาน
 
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
 

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลแม่ยม  อำเภอปง   จังหวัดพะเยา
กรอกคำร้องตามแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

ยื่นแบบคำร้อง  ณ  ห้องสำนักปลัดเทศบาล

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลพิจารณา

เปิดเผยไม่ได้                                                        เปิดเผยได้

เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผล                                        ค้นหาข้อมูล

                                                                               รับเอกสาร

                                                                                 คัดถ่ายสำเนา / รับรองสำเนาถูกต้อง

                                                                                ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
436,152   
KC inventive co.,ltd. © 2016