ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพ่ิมเติม/เปลีี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2561 รอบที่ 2
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพ่ิมเติม/เปลีี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2561 รอบที่ 1
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปี 2560
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2560 กันยายน 2560)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลแม่ยม (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554) ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551 - 2553) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2550
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,850   
KC inventive co.,ltd. © 2016