ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
ผลดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบที่ 1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพ่ิมเติม/เปลีี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2561 รอบที่ 2
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพ่ิมเติม/เปลีี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2561 รอบที่ 1
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปี 2560
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2560 กันยายน 2560)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลแม่ยม (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554) ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551 - 2553) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2550
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,342   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม