ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพ่ิมเติม/เปลีี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2561 รอบที่ 2
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพ่ิมเติม/เปลีี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2561 รอบที่ 1
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปี 2560
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2560 กันยายน 2560)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลแม่ยม (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1