ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
บัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพ
บัญชีธนาคารที่รับเงินเบี้ยยังชีพ ทำไมต้องเป็นธนาคาร ธกส. เท่านั้น บัญชีธนาคารอื่นไม่ได้เหรอคะ แล้วต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อของผู้สูงอายุ หรือของผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารได้
คนแม่ยม - 2019-02-07 เวลา 09:12:58
 
ความคิดเห็นที่ 1
เนื่องจากว่าเทศบาลนำเงินเบี้ยยังชีพทั้ง 3 เบี้ยเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.สาขาปงครับ เปิดบัญชีรายชื่อเป็นของผู้สูงอายุครับ กรณีที่ผู้สูงอายุสามารถเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินได้ครับ ส่วนกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินได้ ให้ญาติผู้สูงอายุ ติดต่อเทศบาลตำบลแม่ยม โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้ 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ และญาติ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ และญาติ เพื่อทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารเซ็นอนุมัติ และนำส่งธนาคาร ธกส. เพื่อทำการเปิดสมุดบัญชีใหม่ได้ครับ
กมลชัย - 2019-02-14 เวลา 11:32:41
 
ความคิดเห็นที่ 2
ดีครับ การจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร จะช่วยให้ผู้รับเบี้ยยังชีพและลูกหลาน สามารถตรวจสอบจำนวนเงินเข้า-ออกได้ ป้องกันไม่ให้มีคนโกงเงินคนแกและคนพิการ
เห็นด้วย - 2019-07-09 เวลา 15:22:38
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
9 ลบ 7 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
413,860   
KC inventive co.,ltd. © 2016