ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
บัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพ
บัญชีธนาคารที่รับเงินเบี้ยยังชีพ ทำไมต้องเป็นธนาคาร ธกส. เท่านั้น บัญชีธนาคารอื่นไม่ได้เหรอคะ แล้วต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อของผู้สูงอายุ หรือของผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารได้
คนแม่ยม - 2019-02-07 เวลา 09:12:58
 
ความคิดเห็นที่ 1
เนื่องจากว่าเทศบาลนำเงินเบี้ยยังชีพทั้ง 3 เบี้ยเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.สาขาปงครับ เปิดบัญชีรายชื่อเป็นของผู้สูงอายุครับ กรณีที่ผู้สูงอายุสามารถเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินได้ครับ ส่วนกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินได้ ให้ญาติผู้สูงอายุ ติดต่อเทศบาลตำบลแม่ยม โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้ 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ และญาติ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ และญาติ เพื่อทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารเซ็นอนุมัติ และนำส่งธนาคาร ธกส. เพื่อทำการเปิดสมุดบัญชีใหม่ได้ครับ
กมลชัย - 2019-02-14 เวลา 11:32:41
 
ความคิดเห็นที่ 2
ดีครับ การจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร จะช่วยให้ผู้รับเบี้ยยังชีพและลูกหลาน สามารถตรวจสอบจำนวนเงินเข้า-ออกได้ ป้องกันไม่ให้มีคนโกงเงินคนแกและคนพิการ
เห็นด้วย - 2019-07-09 เวลา 15:22:38
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
3 ลบ 2 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,430   
KC inventive co.,ltd. © 2016