ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีทุจริตต่อหน้าที่และใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
 
รายละเอียด ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพะเยาว่าราษฏรหมู่บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 และบ้านต้อง - ทุ้งข้าวสาร หมู่ที่ 12 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ร้องเรียนนายกเทศมนตรีกรณีทุจริตต่อหน้าที่และใช้อำนาจอย่างไม่เป้นธรรม เช่นการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาหมู่บ้านปี 2558 การรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเข้าทำงาน โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม การก่อสร้างเมรุ การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2016-06-03  เวลา : 09:43:21
 
 
 
 
รายละเอียด เทศบาลตำบลแม่ยมขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนในเรื่องต่างๆดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาหมู่บ้านปี 2558 การดำเนินการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามกฏหมาย อำนาจหน้าที่ ได้มีการตรวจสอบทั้งหน่วยงานจากจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้ว
2. การรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเข้าทำงาน ผู้ร้องเรียนไม่ได้กล่าวถึงการรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเข้าทำงานเป็นบุคคลใด มีเอกสาร พยานหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริต ไม่โปร่งใส ในขั้นตอนใด เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (และแก้ไขเพิ่มเติม)
3.เทศบาลตำบลแม่ยมไม่มี โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมคามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง
4.การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการบุกรุกในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 
ผู้ตอบ นิติกร
 
วันที่ตอบ 2016-06-03  เวลา : 10:01:42
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,472   
KC inventive co.,ltd. © 2016