ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ
 
รายละเอียด ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก นายวัน หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสร้างรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่หมู่บ้านห้วยสิงห์ จากเทศบาลตำบลแม่ยมฯ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2016-06-03  เวลา : 09:06:49
 
 
 
 
รายละเอียด โครงการดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งจากการลงประชาคมหมู่บ้านห้วยสิงห์เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี จำนวนโครงการที่แต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยมเสนอมานั้น มีเป็นจำนวนมาก และจากการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลแม่ยมได้นำแผนเดิมมาทบทวนโดยนำโครงการให้ทางชุมชนหมู่บ้านได้พิจารณาและดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ทางหมู่บ้านห้วยสิงห์ไม่นำเสนอโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน ให้ทางคณะกรรมการพัฒนาตำบลได้พิจารณา จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่บ้านว่า โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลแล้ว จะต้องได้ดำเนินการทุกโครงการ ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นเพียงกรอบการในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี
 
ผู้ตอบ นิติกร
 
วันที่ตอบ 2016-06-03  เวลา : 09:31:10
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,462   
KC inventive co.,ltd. © 2016