ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีมีพฤติกรรมในทางทุจริตต่อหน้าที่
 
รายละเอียด กรณีฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่นโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ร้องเรียนในการดำเนินการโครงการของเทศบาลตำบลแม่ยมดังนี้ 1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2553 ภายในงานมีการแจกสิ่งของต่างๆ เช่น พัดลม ผ้าห้ม เบียร์ให้กับกลุ่มแม่บ้าน มีพฤติกรรมเชื่อได้ว่านำเอางบประะมาณของทางราชการมาใข้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง 2.โครงการจัดซื้อชุดกันหนาว ปี 2553 มีการสกรีนชื่อนายกเทศมนตรีลงบนด้านหลังเสื้อกันหนาวโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และคัดรายชื่อ ญาติ พี่น้อง และหัวคะแนนไปรับ ผู้ได้รับความเดือดร้อน ฐานะยากจนจริงๆไม่ได้รับ 3.โครงการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำการเกษตร ปี 2553 มีการใช้งบประมาณหลายแสนบาท ในการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำกินของเกษตรกร จำนวนหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านห้วยสิงห์ บ้านป่าแดง บ้านม่วง บ้านแม่จั๊วะ บ้านเดือน ต.แม่ยม อ.ปง และซอยโครงการให้เล็กลงเพื่อใช้อำนาจของนายกในการตกลงราคาจ้าง
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2016-06-03  เวลา : 10:43:27
 
 
 
 
รายละเอียด เทศบาลตำบลแม่ยม ขอชี้แจงตามข้อร้องเรียนเป็นรายข้อดังนี้
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ดังกล่าวปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย ตั้งไว้ 100,000 บาทและดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณไป 99,783.75 บาท มีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
-ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดตั้งเวทีและรื้อถอน จำนวน 15,500 บาท
-ค่าสนับสนุนตกแต่งขบวนกระทงของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 4,000 บาท รวมเป็น 40,000 บาท
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินขบวนกระทง จำนวน 1,500 บาท
-ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 500 บาท
-เงินรางวัลประกวดขบวนแห่กระทง จำนวน 13,500 บาท
-ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมบนเวที จำนวน 3,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4,300 บาท
-ค่าจ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 4,200 บาท
-ค่าบำรุงสถานที่ในการจัดงาน จำนวน 1,500 บาท
-ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 3,000 บาท
-ค่าน้ำดื่ม นำแข็ง แก้วพลาสติก จำนวน 1,800 บาท
-ค่าตกแต่งเวทีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 1,290 บาท
-ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย โคมไฟ จำนวน 8,470 บาท
-ค่ากระแสไฟฟ้ามนการดำเนินการจัดงาน จำนวน 1,203.75 บาท
รวมเป็นเงิน จำนวน 99,783.75 บาท
2.การดำเนินการจัดซื้อเสื้อกันหนาว ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25457 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อโดยใช้เงินสำรองจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 19 "งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น(นายกเทศมนตรี) และดำเนินการจัดซื้อเสื้อกันหนาวตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย พ.ศ. 2551 ส่วนการสกรีนชื่อนายกเทศมนตรีไว้ด้านหลังเสื้อกันหนาวนั้น ได้ใช้เงินส่วนตัวของนายกเทศมนตรีเอง ในการจัดซื้อให้กับกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พร.) ที่ได้มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ความสงบเรียบร้อยในงาน ประมาณ 20 ตัว
3.การดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำกินของเกษตรกร เนื่องจากทางเทศบาลได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนจากหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาในการขนพืชผลทางการเกษตรออกจากพื้นที่ทางการเกษตร ได้แก่หมู่บ้านห้วยสิงห์ บ้านเดื่อ บ้านแม่จั๊วะ ได้ดำเนินการให้กองช่างออกไปสำรวจความเสียหายและประมาณรายจ่าย เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณดำเนินการ เทศบาลตำบลแม่ยมได้อนุมัติ งบประมาณเงินสำรองจ่าย งบบกลางเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากแต่ละโครงการใช้งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทและเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
 
ผู้ตอบ นิติกร
 
วันที่ตอบ 2016-06-03  เวลา : 14:48:23
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
669,432   
KC inventive co.,ltd. © 2016