ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 6 ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
การประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม รายละเอียดตามวัน เวลา และสถานที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
เทศบาลตำบลแม่ยมประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2561
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 ฉบับ
การประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) รอบ 6 เดือน
รายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยม
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลตาบลแม่ยม เรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาบุคลกรของเทศบาลตำบลแม่ยม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 -2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ยม
ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กรณีการขอรับสนับสนุนงบประมาณขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วง หมู่ที่ 5
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งวงจรปิด (CCTV)ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศราคากลางโครงขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ เทอม 1/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยปู่ฮ้อย บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านดง หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ข้ามห้วย บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบอน หมู่ที่ ๗
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ ๘
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลแม่ยม