Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม
        นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมมีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2548  ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยการใช้น้ำมันและไฟฟ้าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อย ร้อยละ 10 นั้น ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยม มีแผนปฏิบัติการ  “รวมพลังประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในเทศบาลตำบลแม่ยม
   เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ยม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า  น้ำประปา  และน้ำมันเชื้อเพลิง  และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า  จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลแม่ยม ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อทบทวน ปรับปรุง หรือตราเทศบัญญัติให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยต่อภารกิจหน้าที่ และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือเป็นภาระต่อประชาชนเกินสมควร

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กําหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดําเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

                   อาศัยอํานาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม รายละเอียดตามวัน เวลา และสถานที่แนบท้ายประกาศนี้
เทศบาลตำบลแม่ยมประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม
12 3
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม