ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
การประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม รายละเอียดตามวัน เวลา และสถานที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
เทศบาลตำบลแม่ยมประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2561
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 ฉบับ
การประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) รอบ 6 เดือน
รายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยม
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลตาบลแม่ยม เรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลแม่ยม
แผนพัฒนาบุคลกรของเทศบาลตำบลแม่ยม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 -2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ยม
ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กรณีการขอรับสนับสนุนงบประมาณขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วง หมู่ที่ 5
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งวงจรปิด (CCTV)ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศราคากลางโครงขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ เทอม 1/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยปู่ฮ้อย บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านดง หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ข้ามห้วย บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล. บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบอน หมู่ที่ ๗
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ ๘
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลแม่ยม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 -2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยผักหละ บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑๕
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กแล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก บ้านหมุ้น หมู่ที่ ๑๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหมุ้น หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมุ้น หมู่ที่ ๑๔
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2557
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวงระบบท่อส่งน้ำใต้ดินเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหมุ้น หมู่ที่ 14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล. บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านบอน หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านต้อง หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตำบลแม่ยม
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลแม่ยม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานจ้างตามภารกิจ
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เทศบาลตำบลแม่ยม
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554) เทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการให้บริการประชาชน
เรื่อง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
300,885   
KC inventive co.,ltd. © 2016