ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
 
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 ฉบับ
 
                  ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยม จะดำเนินการปรับปรุงและตราเทศบัญญัติเพื่อประกาศบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 มาตรา 77 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น  และก่อนการตรากฎหมาย พึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน  และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
                   ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงและตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงประกาศรรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม รวมจำนวน 8 ฉบับ ตามช่องทางดังต่อไปนี้
                   1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม  
                   2. ทางไปรษณีย์  ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
                   3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : maeyomlocal@gmail.com
                   4. ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร  โทร. 0 5443 0919 โทรสาร 0 5443 0920
                   5. ทางเว็ปไซด์ : http://www.maeyom.go.th/ หัวข้อ “กระดานสนทนา” หัวข้อย่อย “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 8 ฉบับ”
                   6. ทาง Facebook  https://www.facebook.com/ทต.แม่ยม
                   7. ทางแอปพลิเคชัน Line :    
  
                   ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตามข้อ 2 ถึงข้อ 7 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่   31 ธันวาคม 2561 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. .......
ร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ....
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....
ร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ....
ร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. ....
ร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ....
ร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง พ.ศ. ....
ใบแสดงความคิดเห็น
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
671,999   
KC inventive co.,ltd. © 2016