Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม  เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการการล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2563
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม  เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2563
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน้ำแข็ง พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
         ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับคำขอในการมาติดต่อขอรับบริการ 
 
         เทศบาลตำบลแม่ยมดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยมเพิ่มเติม  จึงประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558  รวมจำนวน 77 คู่มือ  สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ "คู่มือประชาชน" หัวข้อย่อย  "คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดพะเยา ปี 2561-2562 (60 วันอันตราย ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562
         เทศบาลตำบลแม่ยม ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจ "แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก" (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามช่องทางดังต่อไปนี้
     
      URLhttp://itas.nacc.go.th/go/eit/7vm88o
   
  คิวอาร์โค๊ต  :  
 
     โดยประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวเองด้วยการกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนก่อนทำแบบสำรวจ ซึ่งไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น  
     
     สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
1 2 3 45 6 7 8
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม