Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
             นายทะเบียน ประกาศขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลปง ที่ตั้ง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา  ขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดดำเนินงานเกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  
     เทศบาลตำบลแม่ยม ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2564  ตามคิวอาร์โค๊ด และลิ้งค์ข้างท้ายนี้  หรือที่เว็บไซด์  https://itas.nacc.go.th/


https://itas.nacc.go.th/go/eit/7vm88o


       ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยมโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ในวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม 2564   กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 8  - 12 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม  
ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยมขอใช้อุปกรณ์กีฬาของเทศบาลตำบลแม่ยม สนใจติดต่อสอบถาม งานการศึกษา สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม โทรศัพท์ 054-430919 ต่อ 101
เชิญชวน ประชาชน สมัครร่วมกิจกรรม บวชใจ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2563
โดยสามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1kgyMc3rOQDjtnaPj8abSH--FxrBvKC9ZudTy-4-bcOU/edit

    
ขอเชิญชวน ประชาชนและผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
1 2 34 5 6 7 8
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม