ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวหาดน้ำดัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : หาดน้ำดังบ้านแม่จั๊วะประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่าสถานที่ตั้ง : บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาหมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 19.04longitude : 100.25รายละเอียด : เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำยมการเดินทาง : ถนนสาย ปง - เชียงม่วน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอปง ไปทางอำเภอเชียงม่วน ประมาณ 15 กิโลเมตร
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
696,765   
KC inventive co.,ltd. © 2016