ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
 
 เทศบาลตำบลแม่ยม ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566  ตามคิวอาร์โค๊ด และลิ้งค์ข้างท้ายนี้  หรือที่เว็บไซด์  https://itas.nacc.go.th/ 
     
เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ถมือ และใช้รหัส OTP ที่ระบบส่งมาในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าตอบแบบสอบถามขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
821,135   
KC inventive co.,ltd. © 2016