ผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
นายประดิษฐ  ชัยชนะ : นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
 
เบอร์โทรติดต่อ 084-373 5657
นายชน   ศรีวิชัย : รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
นายชน ศรีวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
 
โทร 087-1861388
นายสันติ    สุนันต๊ะ : รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
นายสันติ สุนันต๊ะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
 
โทร 061-3740813
นายประเสริฐ   พรมมูล : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
นายประเสริฐ พรมมูล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
 
โทร 080-7925385
นางกัญญารัตน์   ทาเขียว : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
นางกัญญารัตน์ ทาเขียว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
 
โทร 093-1970029