คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประพันธ์  ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรี
นายประพันธ์ ปันทะวงค์
นายกเทศมนตรี
นายสันติ  สุนันต๊ะ : รองนายกเทศมนตรี
นายสันติ สุนันต๊ะ
รองนายกเทศมนตรี
นายลือ  อุทธวัง : รองนายกเทศมนตรี
นายลือ อุทธวัง
รองนายกเทศมนตรี
นายดวงดี  บุญทา : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายดวงดี บุญทา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ว่าง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
ว่าง
เลขานุการนายกเทศมนตรี