Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
นายประสิทธิ์ ยืนยัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
089-997-5283
นายดำรง ดวงทิพย์
รองประธานสภาเทศบาล
084-950-6585
นายวรโชติ เจริญสินสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
088-415-3503
นายชิตร หมื่นโฮ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
080-097-4467
นายสุรชาติ ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-983-1495
นายอภิชน โยงยศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-183-6499
นายเจษฎา หมูก้อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
093-604-3040
นายกสิน ฝอยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
084-805-2661
นายสม หมอยาดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
087-809-9325
นายแก้ว จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
089-955-5708
นางสาวกัญจนพร หมอยาดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
089-266-0984
นายอดิชัย ไชยสถาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
081-129-5677
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม