ผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
นายประสิทธิ์  ยืนยัง : ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประสิทธิ์ ยืนยัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
 
เบอร์โทรติดต่อ 089-9975283
นายดำรง ดวงทิพย์ : รองประธานสภาเทศบาล
นายดำรง ดวงทิพย์
รองประธานสภาเทศบาล
 
เบอร์โทรติดต่อ 084-9506585
นายวรโชติ เจริญสินสุข : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวรโชติ เจริญสินสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชิตร หมื่นโฮ้ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชิตร หมื่นโฮ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุรชาติ ศรีวิชัย : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุรชาติ ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอภิชน โยงยศ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอภิชน โยงยศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเจษฎา หมูก้อน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเจษฎา หมูก้อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายกสิน  ฝอยทอง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายกสิน ฝอยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสม หมอยาดี : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสม หมอยาดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายแก้ว  จันทนะ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายแก้ว จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวกัญจนพร หมอยาดี : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวกัญจนพร หมอยาดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอดิชัย  ไชยสถาน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายอดิชัย ไชยสถาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2