ผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ว่าง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ว่าง : ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง : ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง : ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางธัญญารัตน์ ทองคำธรรมชาติ : ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางธัญญารัตน์ ทองคำธรรมชาติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นายพลวัตร  ธรรมา : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายพลวัตร ธรรมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสวาท เพิ่มพูน : นักการภารโรง
นายสวาท เพิ่มพูน
นักการภารโรง