คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ยม
นางสาวสุภาพ  คำนวล : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม
นางสาวสุภาพ คำนวล
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม